Szkolenia biznesowe

Naszą misją jest wspieranie organizacji i ludzi w rozwoju. Projektujemy warsztaty i szkolenia wspólnie z Klientem, wychodząc z założenia, że to Klient najlepiej zna swoją organizację. Spędzamy dużo czasu na wnikliwiej analizie i identyfikacji potrzeb Klienta, by później zaproponować program warsztatów, który najlepiej zrealizuje postawione cele. Warsztaty prowadzimy z wykorzystaniem różnych metod i w różnych warunkach, począwszy od sali szkoleniowej po parki linowe, ścianki wspinaczkowe, skały i jaskinie i połoniny górskie. Wspieramy również Klientów na etapie ewaluacji szkoleń, sprawdzamy, czy postawione cele zostały zrealizowane. Wiemy, że samo przeprowadzenie szkolenie może nie przynieść spodziewanych efektów, dlatego dbamy, aby uczestnicy wykonywali zadania wdrożeniowe przed i po szkoleniu. Oferujemy zarówno krótkie treningi, jak i długie cykle rozwojowe.


Nasi trenerzy to fachowcy z doświadczeniem menedżerskim i trenerskim, stale podnoszący swoje kompetencje, zrzeszeni w stowarzyszeniach konsultantów i trenerów i respektujący zasady kodeksów etycznych.


Oferujemy szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

Szkolenia menedżerskie:

 • Budowa i zarządzanie zespołem 
 • Leadership XXI w. 
 • Rozwój kompetencji menedżerskich 
 • Współpraca w zespole 
 • Prowadzenie trudnych rozmów menedżerskich
 • Jak z klasą zwolnić pracownika? – aspekty prawne i psychologiczne 
 • Zarządzanie projektami
 • Narzędzia dla menedżera w pracy z zespołem
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Jak odkryć talenty w zespole?
 • Rozmowa oceniająca bez stresu 
 • Motywowanie i motywacja
 • MBO - Zarządzanie przez cele
 • Finanse dla menedżerów 

Rozwój osobisty:

 • Trening wystąpień publicznych
 • W drodze ku efektywności - z(a)miana nawyków
 • Efektywność zawodowa 
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna 
 • Emisja głosu 
 • Skuteczne zarządzanie sobą w czasie
 • Trening antystresowy
 • Work life balanse w organizacji 
 • Techniki kreatywne w rozwiązywaniu problemów

Szkolenia prawne

 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i polityka antymobbingowa
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Prawo pracy dla menedżerów
 • Prawo pracy dla pracowników działów HRM
 • Tworzenie regulaminów wewnątrzzakładowych
 • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 • Prawidłowe i zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Umowa o pracę, czas pracy, urlopy pracownicze
 • Zmiany w kodeksie pracy
 • Pozakodeksowe formy zatrudniania 

Szkolenia dla działów HRM:

 • Zarządzanie międzypokoleniowe
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Budowa strategii HRM
 • Budowa i zarządzanie systemem ocen, systemem wynagradzania
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Tworzenie opisów stanowisk i modeli kompetencyjnych
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Ocena efektywności szkoleń
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi
 • Audyt funkcji personalnej w organizacji 
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie personelem w małej firmie
 • Controlling personalny

Szkolenia sprzedażowe:

 • Rozwój kompetencji sprzedażowych
 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Profesjonalne negocjacje handlowe
 • Obsługa klienta
 • Skuteczna sprzedaż przez telefon 
 • Finalizacja sprzedaży

Consulting

Peter Drucker powiedział, że jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana. Stały rozwój i umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków to czynniki budowania przewagi konkurencyjnej.Oferujemy usługi konsultacji i doradztwa we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem organizacją i ludźmi. Nie posiadamy gotowych rozwiązań, każdorazowo dostosowujemy nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb Klienta. Przed rozpoczęciem każdego projektu wnikliwie przyglądamy się i analizujemy procesy w organizacji. Pracujemy zawsze z Klientem, czyli stosujemy partycypacyjną metodę pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco weryfikować proponowane i wdrażane rozwiązania oraz angażujemy pracowników już na pierwszych etapach zmian w organizacji.

Doradztwo w obszarze HRM:

 • Strategia zarządzania potencjałem ludzkim
 • Opisy stanowisk i modele kompetencyjne
 • Proces adaptacji pracowników
 • Program rozwoju potencjału pracowników
 • Program Talent Management
 • System oceny wyników pracy
 • Wynagrodzenia i system motywacyjny
 • Wartościowanie stanowisk pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie szkoleniami
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Assessment Centre / Development Centre

Doradztwo w obszarze zarządzania:

 • Budowa strategii organizacji
 • Modelowanie, optymalizacja, transformacja procesów biznesowych
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Badanie i zmiana kultury organizacyjnej
 • Badanie poziomu satysfakcji pracowników
 • Badanie poziomu stresu i wypalenia zawodowego
 • Badanie poziomu zaangażowania i motywacji pracowników

Coaching

Celem coachingu jest pomaganie ludziom i wspieranie ich w indywidualnym rozwoju po to, by mogli maksymalizować swój potencjał, doskonalić umiejętności, ulepszać działania i stać się takimi, jakimi chcą się stać.Coaching jest metodą rozwoju dla wszystkich tych, którzy chcą działać bardziej efektywnie, chcą dokonać zmian w swoim zachowaniu, rozwinąć swoje kompetencje. Coaching pomaga osiągać ponadprzeciętne wyniki w życiu zawodowym i osobistym poprzez uwalnianie potencjału i wyzwalanie kreatywności. Coach obserwuje, zadaje pytania, udziela informacji zwrotnych, wspiera przy trenowaniu nowych zachowań. Dzięki takiej formie wsparcia coachee nabiera szerszego spojrzenia na daną sprawę, odkrywa ją z tzw. innej strony i dzięki temu sam znajduje satysfakcjonujące rozwiązania.Coaching jest skuteczny w pracy skoncentrowanej m.in. na podnoszeniu efektywności realizacji celów, budowaniu relacji, podnoszeniu motywacji, rozwoju samoświadomości menedżerskiej i kompetencji menedżerskich, zarządzaniu zmianą czy konfliktem przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.W naszej pracy coachingowej duży nacisk kładziemy na efektywność. Zanim rozpoczniemy pracę z klientem, spotykamy się ze sponsorem czy szefem pracownika i wspólnie ustalamy, jakie mają być konkretne rezultaty naszej pracy z klientem, czyli po czym poznamy, że ta praca miała sens. Stosujemy różne kreatywne i innowacyjne metody pracy m.in. mocne pytania, opowiadania, metafory, archetypy, karty coachingowe, pracę w przestrzeni, humor, prowokację, czy też ciekawe i inspirujące otoczenie.
Rodzaje:

Coaching menedżerski

Executive coaching

Coaching zespołowy

REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i organizacji szkoleń zamkniętych i otwartych projektów oraz sesji coachingowych.
 2. Dokonanie rezerwacji i zakupu szkolenia w BR Consulting oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży opisanych w Regulaminie oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zapisów.
 3. Aby dokonać rezerwacji i zakupu szkolenia otwartego:
 • Klient wypełnia Formularz – zgłoszenie na szkolenie otwarte i przesyła na adres: projekty@brcon.eu lub dokonuje zgłoszenia przez system internetowy wskazany przez BR Consulting 
 • Na 10 dni przed terminem szkolenia BR Consulting potwierdza realizację szkolenia i przesyła fakturę pro forma.
 • Klient dokonuje płatności za szkolenie na konto bankowe BR Consulting .
 • W przypadku rezygnacji uczestnika na 5 dni przed szkoleniem - wpłata nie jest zwracana.
 • Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • W przypadku odwołania szkolenia z przyczyny leżącej po stronie BR Consulting, wpłata zostaje zwrócona w całości. 
 • BR Consulting zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia w sytuacji, gdy nie będzie zakładanej minimalnej ilości uczestników. Informacja o odwołaniu lub zmianie w terminu przesłana będzie najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

 

4. Aby dokonać zakupu szkolenia zamkniętego, sesji coachingowych lub projektu:

 • Klient i BR Consulting uzgadniają warunki współpracy i zakres merytoryczny. 
 • Klient i BR Consulting podpisują umowę o współpracy lub Klient wystawia zamówienie na usługę.
 • BR Consulting wystawia fakturę pro forma lub fakturę VAT po zakończeniu realizacji usługi.
 • Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności BR Consulting może naliczyć odsetki zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
 • Klient może odstąpić od umowy/zamówienia w przypadku, gdy BR Consulting nie dotrzymuje warunków umowy/zamówienia.
 • W innych przypadkach odstąpienia od umowy/zamówienia w terminie krótszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia Klient zobowiązuje się zapłacić BR Consulting odszkodowanie w wysokości 20% wartości umowy/zamówienia.

 

5. Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.

 • Reklamacje można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: 03-984 Warszawa ul. Mikołajczyka 11/3.

Pismo reklamacyjne powinno zawierać:

 • nazwę/ imię i nazwisko zamawiającego,
 • nazwisko i imię uczestnika szkolenia,
 • adres siedziby/ zamieszkania zamawiającego szkolenia i adres e-mail,
 • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
 • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
 • oczekiwania uczestnika wobec BR Consulting.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez BRK Consulting pisma zawierającego informacje o przyczynie reklamacji.

W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku, gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. W przypadku uznania reklamacji przewiduje się następujące formy rekompensaty: indywidualne konsultacje, przeprowadzenie dodatkowego szkolenia, przeprowadzenie ponownie szkolenia.

6. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

BR Consulting Katarzyna Konieczna

ul. Mikołajczyka 11 lok. 3
03-984 Warszawa
+48 (22) 247 87 97
projekty@brcon.eu
NIP 825-122-44-39
REGON 142542662
CEiDG 514406

Kompetencje menedżerskie

Katarzyna Konieczna – Dyrektor zarządzający

+48 510 024 716
konieczna@brcon.eu

 

Katarzyna Jędrzejczak – Key Account Manager

+48 693 681 319
jedrzejczak@brcon.eu